1. محمود ریاحی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی , شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در رقم های پرتقال , دانش گیاه پزشکی ایران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۱۸۳-۱۹۶
 2. حسین میرزائی نجفقلی , سعید طریقی , مرتضی گل محمدی , پریسا طاهری , پاسخ آنتی اکسیدانی لیموترش نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citri , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۹-۱۸
 3. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه های قارچ Fusarium , Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی , دوره ( ۵۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۲۹-۱۴۹
 4. محمدرضا عالی منش , پریسا طاهری , سعید طریقی , جداسازی باکتری های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum , مهار زیستی در گیاه پزشکی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۵-۳۸
 5. فریبا نیک رفتار , پریسا طاهری , سعید طریقی , امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه رایزوکتونیا و برخی مکانیسمهای آن , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۴۴۱-۴۴۸
 6. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران , Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی , دوره ( ۵۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۳۹۹-۴۱۲
 7. الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری , بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای بیماری زایی با توان هسته یخ در استرین های Pseudomonas syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار , دانش گیاه پزشکی ایران , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۳۵۱-۳۶۲
 8. الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری , شناسایی و تخمین جمعیت باکتری های مولد هسته یخ جداسازی شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۴۴۹-۴۵۸
 9. زینب حیدری نیا , بهروز جعفرپور , پریسا طاهری , مهناز آشنائی , شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱-۸
 10. زینب حیدری نیا , بهروز جعفرپور , پریسا طاهری , مهناز آشنائی , شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استانهای خراسان رضوی و شمالی , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۵۹-۱۶۶
 11. مسعود صاحبی , سعید طریقی , پریسا طاهری , مرتضی گلدانی , بررسی تنوع بیماری زایی و ژنوتیپی باکتریXanthomonas oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۲۳-۳۱
 12. تکتم جواهری , امیر لکزیان , رضا خراسانی , پریسا طاهری , بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) , زیست شناسی خاک , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱-۱۳
 13. تکتم جواهری , امیر لکزیان , پریسا طاهری , رضا خراسانی , تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۰۹۰-۱۰۹۹
 14. محمد فارسی , پریسا طاهری , اسداله کردیانی ارخودی , بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۲۶۵-۲۷۵
 15. پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم , شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۲۸۵-۲۹۳
 16. پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی اثر ریبوفلاوین بعنوان فعال کننده مکانیسم های دفاعی گیاه برنج علیه بیماریهای رایزوکتونیایی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۶۸-۸۰
 17. پریسا طاهری , بررسی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴
 18. پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰, صفحه ۱۵-۲۳