1. محمود ریاحی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی , شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در رقم های پرتقال , دانش گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۲۰۱۷-۹
 2. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه های قارچ Fusarium , Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۰۱۷-۸
 3. محمدرضا عالی منش , پریسا طاهری , سعید طریقی , جداسازی باکتری های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum , مهار زیستی در گیاه پزشکی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۰۱۶-۹
 4. فریبا نیک رفتار , پریسا طاهری , سعید طریقی , امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه رایزوکتونیا و برخی مکانیسمهای آن , حفاظت گیاهان , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۰۱۶-۶
 5. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران , Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۰۱۵-۱۱
 6. الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری , بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای بیماری زایی با توان هسته یخ در استرین های Pseudomonas syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار , دانش گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۰۱۵-۱۱
 7. الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری , شناسایی و تخمین جمعیت باکتری های مولد هسته یخ جداسازی شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی , حفاظت گیاهان , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۰۱۵-۵
 8. زینب حیدری نیا , بهروز جعفرپور , پریسا طاهری , مهناز آشنائی , شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی , حفاظت گیاهان , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۲۰۱۲-۹
 9. زینب حیدری نیا , بهروز جعفرپور , پریسا طاهری , مهناز آشنائی , شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استانهای خراسان رضوی و شمالی , حفاظت گیاهان , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۰۱۲-۷
 10. مسعود صاحبی , سعید طریقی , پریسا طاهری , مرتضی گلدانی , بررسی تنوع بیماری زایی و ژنوتیپی باکتریXanthomonas oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج , حفاظت گیاهان , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۲۰۱۵-۲
 11. تکتم جواهری , امیر لکزیان , رضا خراسانی , پریسا طاهری , بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) , زیست شناسی خاک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۰۱۴-۸
 12. تکتم جواهری , امیر لکزیان , پریسا طاهری , رضا خراسانی , تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲
 13. محمد فارسی , پریسا طاهری , اسداله کردیانی ارخودی , بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید , علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱
 14. پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم , شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸
 15. پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی اثر ریبوفلاوین بعنوان فعال کننده مکانیسم های دفاعی گیاه برنج علیه بیماریهای رایزوکتونیایی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵
 16. پریسا طاهری , بررسی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴
 17. پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰