1. پریسا طاهری , سعید طریقی , نقش مسیرانتقال سیگنال اکتادکانوئید در مکانیسم های مقاومت طبیعی گیاه برنج علیه بیمارگرهای نکروتروف , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. پریسا طاهری , سعید طریقی , کاربرد ریبوفلاوین بعنوان القا کننده مقاومت در برنج , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. پریسا طاهری , سعید طریقی , نقش مسیر انتقال سیگنال ‏MAPK‏ در مقاومت پایه چغندرقند به ‏قارچ ‏‎ Rhizoctonia solani‏ عامل بیماری سوختگی اندام های هوایی و ‏پوسیدگی ریشه ‏ , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. آتنا پورمهدی , پریسا طاهری , سعید طریقی , محمد فارسی , شناسایی گروه های آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی ریشه و بوته میری در گوجه فرنگی با استفاده از روش PCR-RFLP , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. سعید طریقی , پریسا طاهری , شناسایی سودوموناسهای ایجاد کننده شانکر یاکتریایی درختان میوه هسته داز در استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. الهه ربیعی مطلق , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , فرهاد شکوهی فر , پریسا طاهری , ردیابی ژن افکتور SIX1در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. سمانه صادقیان , پریسا طاهری , بررسی اثر آنتاگونیستی جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans بدست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovoraدر استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. محمدرضا عالی منش , پریسا طاهری , سعید طریقی , کاربرد پروکاریوتهای محیطی با استفاده از متاژنومیکس به عنوان روشی سازگار با محیط زیست برای کنترل بیماریهای مبکروبی گیاهان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی امکان کنترل بیولوژیک Alternaria mali با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح شاخ و برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. پریسا طاهری , آتنا پورمهدی , توالی ITS: ناحیه اصلی DNA Barcoding برای قارچهای حقیقی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. محمدرضا عالی منش , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی اثر ضد باکتریایی 12 اسانس و عصاره گیاهی بر Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. محمدرضا عالی منش , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی مولکولی اثرات ضد Quorum sensing برخی ترکیبات گیاهی علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. نیما خالدی , سمیه الوانی , پریسا طاهری , جداسازی و شناسایی قارچهای خاکزی مزارع زعفران دراستان خراسان جنوبی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. آزاده کشاورز , پریسا طاهری , نیما خالدی , کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. عبدالجبار ایران نژاد , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی , بررسی نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش ارقام برنج با قارچ Alternaria alternata , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. پریسا طاهری , مروری بر کاربرد بارکدهایDNA درشناسایی میکوریزهای داخلی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. زهرا مدرس شیخ , سعید طریقی , بهروز جعفرپور , پریسا طاهری , جداسازی چندین استرین مربوط به جنس Xanthomonas از لکه های برگی و میوه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. عبدالجبار ایران نژاد , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی , بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانتی ارقام برنج نسبتا مقاوم شیرودی و حساس دمسیاه در برهمکنش برنج - قارچ Alternaria alternata , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. فهیمه مروی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی , بررسی واکنش ارقام مختلف لوبیا به آنتراکنوز ناشی از Colletotrichum lindemuthianum , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. سارا صرافان صادقی , سعید طریقی , پریسا طاهری , طبقه بندی جدا یه های توکسین زا و غیر توکسین زای P. syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری , شناسایی باکتریهای اپی فیت مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. الهه ربیعی مطلق , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , فرهاد شکوهی فر , پریسا طاهری , ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusariumoxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های اپی فیت Pseudomonas fluorescens جداشده ازسطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی با اثرآنتاگونیستی علیه Alternaria maliو Erwinia amylovora , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری , مقایسه نقوش ژنتیکی سودوموناسهای مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. طاهره کاکوئی , پریسا طاهری , سعید طریقی , نقش رادیکالهای فعال اکسیژن درمقاومت سیب زمینی به Alternaria solani , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. نیما خالدی , پریسا طاهری , مقایسه اثرات ضد قارچی اسانس های زیره سیاه و آویشن با قارچکشهای کربوکسین و تیابندازول در کنترل Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , مقایسه ی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز تولید شده توسط گروه های دو هسته ای و چندهسته ای قارچ رایزوکتونیا , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی ژنوتیپ جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans به دست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovora در استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناس های ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. فریبا نیک رفتار , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , سعید طریقی , ارزیابی فعالیت پراکسیداز و تولید ترکیبات فنلی در هم کنش ارقام حساس و مقاوم گوجه فرنگی با Rhizoctonia solani , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. نیما خالدی , پریسا طاهری , پتانسیل کنترل بیولوژیکی قارچ Trichoderma harzianum علیه عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , ارزیابی ارتباط بین نوع ساختارهای آلوده کننده قارچی و بیماریزایی آنها در برهمکنش گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا و گیاه گوجه فرنگی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. فریبا نیک رفتار , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , سعید طریقی , ارزیابی مقاومت ارقام گوجه فرنگی به قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. تکتم جواهری , امیر لکزیان , رضا خراسانی , پریسا طاهری , تاثیر برخی از ترکیبات فسفر آلی بر تولید آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در جدایه های آسپرژیلوس , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گندم به عوامل بلایت فوزاریمی سنبله و تعیین میزان حساسیت گونه های بیمارگر به قارچ کشهای تبوکونازول و کاربندازیم , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , ارزیابی فعالیت آنزیم های مخرب دیواره سلولی ترشح شده توسط جدایه های بیماریزایی آنها در گندم , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , نقش تولید تریکوتسین ها در بیماریزایی جدایه های فوزاریم در گندم , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. آزاده کشاورز , پریسا طاهری , سعید طریقی , ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس گیاهان دارویی بر رشد میسلیومی قارچ آلترناریا در شرایط آزمایشگاهی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. علی دژانگا , پریسا طاهری , وحید جهانبخش مشهدی , بررسی مقاومت ارقام مختلف جو به قارچ Fusarium graminearum , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی امکان کنترل بیولوژیک باکتری Erwinia amylovora با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. علی دژانگا , پریسا طاهری , وحید جهانبخش مشهدی , شناسایی و تعیین پراکنش گونه های فوزاریم عامل بیماری بلایت خوشه جو در استان های خراسان رضوی شمالی و گلستان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. نیما خالدی , پریسا طاهری , تاثیر تریکودرما به عنوان عامل بیوکنترل جدایه های توکسین زا و غیر توکسین زای فوزاریم عامل بیماری بلایت فوزاریمی سنبله , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. نیما خالدی , پریسا طاهری , فاطمه حسینی زهانی , مقایسه اثر بازدارندگی مخمر Candida membranifuciens علیه گونه های فوزاریم بیماریزا در غلات , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. حبیب نوجوان چچکلوی منصور , سعید طریقی , عباسعلی روانلو , پریسا طاهری , ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت آنتاگونیستی باکتری های اپی فیت جداشده از درختان میوه دانه دار استان آذربایجان غربی در مقابل عامل Erwinia amylovora , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. زهره نسیمی , پریسا طاهری , اثر عصاره ختمی علیه قارچهای بیمارگر گیاهی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. آتنا پورمهدی , پریسا طاهری , سعید طریقی , محمد فارسی , اولین گزارش از کاربرد نشانگر مولکولیiPBS برای تعیین تنوع ژنتیکی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری بوته میری و مرگ گیاهچه گوجه فرنگی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. الهه ربیعی مطلق , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , فرهاد شکوهی فر , پریسا طاهری , ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusarium oxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. حبیب نوجوان چچکلوی منصور , سعید طریقی , عباسعلی روانلو , پریسا طاهری , دینامیسم جمعیت باکتری های آنتاگونیست Erwinia amylovora در فصول بهار تابستان و پاییز در درختان میوه دانه دار استان آإربایجان غربی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. زهره نسیمی , پریسا طاهری , القائ مقاومت توسط Piriformospora indicaعلیه سوختگی غلاف برنج , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. حسین میرزائی نجفقلی , سعید طریقی , مرتضی گل محمدی , پریسا طاهری , بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماریزایی باکتریXanthomonas citri subsp. Citri , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , ردیابی ژنهای تولید کننده مایکوتوکسین و تولید تریکوتسینها توسط جدایه های فوزاریم عامل بلایت سنبله گندم , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. پریا دری , سعید خاوری خراسانی , محمود ولی زاده , پریسا طاهری , ارزیابی مقاومت به بیماری سیاهک در نسلهای ژنتیکی گیاه ذرت رقم هیبرید , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. نیما خالدی , پریسا طاهری , بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچMacrophomina phaseolina عامل پوسیدگی زغالی لوبیا , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش ارقام گندم و فوزاریم , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. محمود ریاحی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی , شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در ارقام پرتقال , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. مژده کاکوئی نژاد , پریسا طاهری , سید باقر محمودی , سعید طریقی , بهینه سازی روش ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای چغندرقند به پوسیدگی فیتوفترائی ریشه , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. مژده کاکوئی نژاد , پریسا طاهری , سید باقر محمودی , سعید طریقی , تاثیر سن چغندرقند بر مقاومت به پوسیدگی پی تیومی ریشه , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. کاظم کاسفی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , سعید طریقی , کنترل بیولوژیک قارچ آسپرژیلوس عامل بیماری پوسیدگی سیاه انگور , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. وحید کشاورزتوحید , پریسا طاهری , بررسی بیماریزایی چهار گروه آناستوموزی ریزوکتونیای دو هسته ای روی لوبیا قرمز , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. وحید کشاورزتوحید , پریسا طاهری , کنترل پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا بوسیله جدایه های هیپوویرولنت رایزوکتونیای دوهسته ای , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. طاهره کاکوئی , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی , واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به جدایه های قارچ بیمارگر آلترناریا , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. کاظم کاسفی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , سعید طریقی , کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی خاکستری انگور , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. نازنین بهرامپور , غلامحسین مروج , پریسا طاهری , بررسی بیماری زایی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علیه لارو سن آخر بید آرد Ephestia kuehniella در شرایط آزمایشگاهی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 65. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 66. محمدحسین فقیه ایمانی , پریسا طاهری , بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس و عصاره گیاهان مختلف علیه گونه های مهم قارچ Fusarium sp. عامل پوسیدگی طوقه و ریشه و بلایت سنبله گندم , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 67. یونس رمضانی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی , شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونههای بیماریزای آلترناریای عامل لکهموجی گوجهفرنگی در سطح استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 68. سیده مهناز حسینی فرزقی , سعید طریقی , پریسا طاهری , جداسازی ایزوله های Serratia marscecence از میوه های هندوانه آلوده به بیماری لک زدگی میوه هندوانه , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 69. الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری , بررسی پراکندگی باکتری های مولد هسته یخ درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 70. سارا صرافان صادقی , سعید طریقی , پریسا طاهری , پراکندگی سودومونادهای فلورسانت توکسین زا و غیر توکسین زا جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 71. فهیمه مروی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی , بررسی امکان القای مقاومت علیه پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا با استفاده از فلاونوئیدها , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 72. زهرا نوربخش , پریسا طاهری , اثر سدیم نیتروپروساید بر تجمع رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 73. زهرا نوربخش , پریسا طاهری , ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش گوجه فرنگی و قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 74. فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , بررسی رسوب کالوز درگیاه گوجه فرنگی در برهمکنش با گروههای مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 75. نیما خالدی , پریسا طاهری , فاطمه حسینی زهانی , آزاده کشاورز , ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 76. فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , تاثیر قارچ نکروتروف رایزوکتونیا بر تولید پراکسید هیدروژن در سلولهای گیاه گوجه فرنگی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 77. زهرا نوربخش , پریسا طاهری , نقش استحکام دیواره سلولی در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 78. سیده مهناز حسینی فرزقی , سعید طریقی , پریسا طاهری , جداسازی و شناسایی عامل بیماری رگبرگ زردی هندوانه در استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 79. فائزه عابدینی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , پریسا طاهری , تاثیر فیلم های بسته بندی حاوی نانو نقره بر رشد آفلاتوکسین پسته (رقم اکبری) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 80. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , پریسا طاهری , بررسی اثر ضد باکتری تعدادی عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی آتشک درختان میوه دانهدار در شرایط آزمایشگاهی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 81. ندا سمندری نجف ابادی , پریسا طاهری , مدیریت قارچ بیمارگر Alternaria spp. با کاربرد ترکیبات بدست آمده از گیاهان و مکانیسم های اثر آنها , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 82. فاطمه مقصودی بورزیدابادی , پریسا طاهری , اثرات ضد قارچی عصاره و اسانس های گیاهی علیه گونه های مختلف قارچ آلترناریا بیماریزا در گیاهان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹