1. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , پریسا طاهری , بررسی اثر ضد باکتری تعدادی عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی آتشک درختان میوه دانهدار در شرایط آزمایشگاهی , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
 2. فائزه عابدینی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , پریسا طاهری , تاثیر فیلم های بسته بندی حاوی نانو نقره بر رشد آفلاتوکسین پسته (رقم اکبری) , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 3. زهره نسیمی , پریسا طاهری , القائ مقاومت توسط Piriformospora indicaعلیه سوختگی غلاف برنج , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 4. حسین میرزائی نجفقلی , سعید طریقی , مرتضی گل محمدی , پریسا طاهری , بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماریزایی باکتریXanthomonas citri subsp. Citri , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 5. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , ردیابی ژنهای تولید کننده مایکوتوکسین و تولید تریکوتسینها توسط جدایه های فوزاریم عامل بلایت سنبله گندم , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 6. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش ارقام گندم و فوزاریم , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 7. محمود ریاحی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی , شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در ارقام پرتقال , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 8. مژده کاکوئی نژاد , پریسا طاهری , سید باقر محمودی , سعید طریقی , بهینه سازی روش ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای چغندرقند به پوسیدگی فیتوفترائی ریشه , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 9. مژده کاکوئی نژاد , پریسا طاهری , سید باقر محمودی , سعید طریقی , تاثیر سن چغندرقند بر مقاومت به پوسیدگی پی تیومی ریشه , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 10. کاظم کاسفی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , سعید طریقی , کنترل بیولوژیک قارچ آسپرژیلوس عامل بیماری پوسیدگی سیاه انگور , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 11. کاظم کاسفی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , سعید طریقی , کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی خاکستری انگور , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 12. محمدحسین فقیه ایمانی , پریسا طاهری , بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس و عصاره گیاهان مختلف علیه گونه های مهم قارچ Fusarium sp. عامل پوسیدگی طوقه و ریشه و بلایت سنبله گندم , اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
 13. نیما خالدی , پریسا طاهری , فاطمه حسینی زهانی , مقایسه اثر بازدارندگی مخمر Candida membranifuciens علیه گونه های فوزاریم بیماریزا در غلات , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
 14. حبیب نوجوان چچکلوی منصور , سعید طریقی , عباسعلی روانلو , پریسا طاهری , ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت آنتاگونیستی باکتری های اپی فیت جداشده از درختان میوه دانه دار استان آذربایجان غربی در مقابل عامل Erwinia amylovora , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
 15. زهره نسیمی , پریسا طاهری , اثر عصاره ختمی علیه قارچهای بیمارگر گیاهی , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
 16. حبیب نوجوان چچکلوی منصور , سعید طریقی , عباسعلی روانلو , پریسا طاهری , دینامیسم جمعیت باکتری های آنتاگونیست Erwinia amylovora در فصول بهار تابستان و پاییز در درختان میوه دانه دار استان آإربایجان غربی , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
 17. نیما خالدی , پریسا طاهری , تاثیر تریکودرما به عنوان عامل بیوکنترل جدایه های توکسین زا و غیر توکسین زای فوزاریم عامل بیماری بلایت فوزاریمی سنبله , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
 18. علی دژانگا , پریسا طاهری , وحید جهانبخش مشهدی , بررسی مقاومت ارقام مختلف جو به قارچ Fusarium graminearum , همایش ملی یافته های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
 19. علی دژانگا , پریسا طاهری , وحید جهانبخش مشهدی , شناسایی و تعیین پراکنش گونه های فوزاریم عامل بیماری بلایت خوشه جو در استان های خراسان رضوی شمالی و گلستان , همایش ملی یافته های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
 20. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , ارزیابی فعالیت آنزیم های مخرب دیواره سلولی ترشح شده توسط جدایه های بیماریزایی آنها در گندم , دومین کنگره قارچ شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
 21. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , نقش تولید تریکوتسین ها در بیماریزایی جدایه های فوزاریم در گندم , دومین کنگره قارچ شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
 22. آزاده کشاورز , پریسا طاهری , سعید طریقی , ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس گیاهان دارویی بر رشد میسلیومی قارچ آلترناریا در شرایط آزمایشگاهی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
 23. فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , ارزیابی ارتباط بین نوع ساختارهای آلوده کننده قارچی و بیماریزایی آنها در برهمکنش گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا و گیاه گوجه فرنگی , اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
 24. نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گندم به عوامل بلایت فوزاریمی سنبله و تعیین میزان حساسیت گونه های بیمارگر به قارچ کشهای تبوکونازول و کاربندازیم , کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و فناوری های محیط زیست (CESET) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 25. زهرا نوربخش , پریسا طاهری , نقش استحکام دیواره سلولی در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani , سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
 26. نیما خالدی , پریسا طاهری , پتانسیل کنترل بیولوژیکی قارچ Trichoderma harzianum علیه عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
 27. سارا صرافان صادقی , سعید طریقی , پریسا طاهری , طبقه بندی جدا یه های توکسین زا و غیر توکسین زای P. syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 28. الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری , شناسایی باکتریهای اپی فیت مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 29. الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری , مقایسه نقوش ژنتیکی سودوموناسهای مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 30. طاهره کاکوئی , پریسا طاهری , سعید طریقی , نقش رادیکالهای فعال اکسیژن درمقاومت سیب زمینی به Alternaria solani , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 31. نیما خالدی , پریسا طاهری , مقایسه اثرات ضد قارچی اسانس های زیره سیاه و آویشن با قارچکشهای کربوکسین و تیابندازول در کنترل Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 32. نازنین بهرامپور , غلامحسین مروج , پریسا طاهری , بررسی بیماری زایی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علیه لارو سن آخر بید آرد Ephestia kuehniella در شرایط آزمایشگاهی , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 33. فهیمه مروی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی , بررسی امکان القای مقاومت علیه پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا با استفاده از فلاونوئیدها , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 34. زهرا نوربخش , پریسا طاهری , اثر سدیم نیتروپروساید بر تجمع رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 35. زهرا نوربخش , پریسا طاهری , ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش گوجه فرنگی و قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 36. فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , بررسی رسوب کالوز درگیاه گوجه فرنگی در برهمکنش با گروههای مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 37. نیما خالدی , پریسا طاهری , فاطمه حسینی زهانی , آزاده کشاورز , ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 38. فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , تاثیر قارچ نکروتروف رایزوکتونیا بر تولید پراکسید هیدروژن در سلولهای گیاه گوجه فرنگی , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 39. سیده مهناز حسینی فرزقی , سعید طریقی , پریسا طاهری , جداسازی و شناسایی عامل بیماری رگبرگ زردی هندوانه در استان خراسان رضوی , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
 40. عبدالجبار ایران نژاد , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی , بررسی نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش ارقام برنج با قارچ Alternaria alternata , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 41. عبدالجبار ایران نژاد , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی , بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانتی ارقام برنج نسبتا مقاوم شیرودی و حساس دمسیاه در برهمکنش برنج - قارچ Alternaria alternata , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 42. فهیمه مروی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی , بررسی واکنش ارقام مختلف لوبیا به آنتراکنوز ناشی از Colletotrichum lindemuthianum , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 43. فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , مقایسه ی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز تولید شده توسط گروه های دو هسته ای و چندهسته ای قارچ رایزوکتونیا , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 44. الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری , بررسی پراکندگی باکتری های مولد هسته یخ درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 45. سارا صرافان صادقی , سعید طریقی , پریسا طاهری , پراکندگی سودومونادهای فلورسانت توکسین زا و غیر توکسین زا جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی , همایش مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 46. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
 47. وحید کشاورزتوحید , پریسا طاهری , بررسی بیماریزایی چهار گروه آناستوموزی ریزوکتونیای دو هسته ای روی لوبیا قرمز , همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 48. وحید کشاورزتوحید , پریسا طاهری , کنترل پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا بوسیله جدایه های هیپوویرولنت رایزوکتونیای دوهسته ای , همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 49. طاهره کاکوئی , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی , واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به جدایه های قارچ بیمارگر آلترناریا , همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 50. آزاده کشاورز , پریسا طاهری , نیما خالدی , کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی , سومین همایش کشوری سموم طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 51. نیما خالدی , پریسا طاهری , بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچMacrophomina phaseolina عامل پوسیدگی زغالی لوبیا , سومین همایش کشوری سموم طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 52. پریا دری , سعید خاوری خراسانی , محمود ولی زاده , پریسا طاهری , ارزیابی مقاومت به بیماری سیاهک در نسلهای ژنتیکی گیاه ذرت رقم هیبرید , پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
 53. نیما خالدی , سمیه الوانی , پریسا طاهری , جداسازی و شناسایی قارچهای خاکزی مزارع زعفران دراستان خراسان جنوبی , دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 54. محمدرضا عالی منش , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی اثر ضد باکتریایی 12 اسانس و عصاره گیاهی بر Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی , دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
 55. سیده مهناز حسینی فرزقی , سعید طریقی , پریسا طاهری , جداسازی ایزوله های Serratia marscecence از میوه های هندوانه آلوده به بیماری لک زدگی میوه هندوانه , هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
 56. محمدرضا عالی منش , پریسا طاهری , سعید طریقی , کاربرد پروکاریوتهای محیطی با استفاده از متاژنومیکس به عنوان روشی سازگار با محیط زیست برای کنترل بیماریهای مبکروبی گیاهان , همایش بیوتکنولوژی محیط زیستی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۵
 57. محمدرضا عالی منش , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی مولکولی اثرات ضد Quorum sensing برخی ترکیبات گیاهی علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa , هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۳
 58. سمانه صادقیان , پریسا طاهری , بررسی اثر آنتاگونیستی جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans بدست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovoraدر استان خراسان رضوی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 59. سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی امکان کنترل بیولوژیک Alternaria mali با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح شاخ و برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 60. زهرا مدرس شیخ , سعید طریقی , بهروز جعفرپور , پریسا طاهری , جداسازی چندین استرین مربوط به جنس Xanthomonas از لکه های برگی و میوه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 61. الهه ربیعی مطلق , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , فرهاد شکوهی فر , پریسا طاهری , ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusariumoxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 62. سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های اپی فیت Pseudomonas fluorescens جداشده ازسطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی با اثرآنتاگونیستی علیه Alternaria maliو Erwinia amylovora , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 63. سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی ژنوتیپ جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans به دست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovora در استان خراسان رضوی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 64. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناس های ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 65. آتنا پورمهدی , پریسا طاهری , سعید طریقی , محمد فارسی , اولین گزارش از کاربرد نشانگر مولکولیiPBS برای تعیین تنوع ژنتیکی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری بوته میری و مرگ گیاهچه گوجه فرنگی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 66. الهه ربیعی مطلق , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , فرهاد شکوهی فر , پریسا طاهری , ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusarium oxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 67. فریبا نیک رفتار , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , سعید طریقی , ارزیابی فعالیت پراکسیداز و تولید ترکیبات فنلی در هم کنش ارقام حساس و مقاوم گوجه فرنگی با Rhizoctonia solani , بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 68. فریبا نیک رفتار , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , سعید طریقی , ارزیابی مقاومت ارقام گوجه فرنگی به قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani , بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 69. تکتم جواهری , امیر لکزیان , رضا خراسانی , پریسا طاهری , تاثیر برخی از ترکیبات فسفر آلی بر تولید آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در جدایه های آسپرژیلوس , بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 70. آتنا پورمهدی , پریسا طاهری , سعید طریقی , محمد فارسی , شناسایی گروه های آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی ریشه و بوته میری در گوجه فرنگی با استفاده از روش PCR-RFLP , بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 71. مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری , شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور , بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 72. سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی , بررسی امکان کنترل بیولوژیک باکتری Erwinia amylovora با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی , بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 73. الهه ربیعی مطلق , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , فرهاد شکوهی فر , پریسا طاهری , ردیابی ژن افکتور SIX1در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
 74. پریسا طاهری , آتنا پورمهدی , توالی ITS: ناحیه اصلی DNA Barcoding برای قارچهای حقیقی , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 75. پریسا طاهری , مروری بر کاربرد بارکدهایDNA درشناسایی میکوریزهای داخلی , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 76. پریسا طاهری , سعید طریقی , نقش مسیر انتقال سیگنال ‏MAPK‏ در مقاومت پایه چغندرقند به ‏قارچ ‏‎ Rhizoctonia solani‏ عامل بیماری سوختگی اندام های هوایی و ‏پوسیدگی ریشه ‏ , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 77. سعید طریقی , پریسا طاهری , شناسایی سودوموناسهای ایجاد کننده شانکر یاکتریایی درختان میوه هسته داز در استان خراسان رضوی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 78. پریسا طاهری , سعید طریقی , نقش مسیرانتقال سیگنال اکتادکانوئید در مکانیسم های مقاومت طبیعی گیاه برنج علیه بیمارگرهای نکروتروف , سیزدهمین همایش ملی برنج کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸
 79. پریسا طاهری , سعید طریقی , کاربرد ریبوفلاوین بعنوان القا کننده مقاومت در برنج , سیزدهمین همایش ملی برنج کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸